Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

INSCHRIJVING

Inschrijving voor een cursus kan geschieden door inzending van het aanmeldingsformulier

CURSUSDUUR

Voor het aantal lessen van een bepaalde cursus verwijzen wij u naar de pagina's van de desbetreffende cursus.

LIDMAATSCHAP

Als u zich voor een cursus inschrijft bent u automatisch lid van onze vereniging. U hoeft zich voor een cursus slechts eenmaal in te schrijven. Voor de volgende seizoenen wordt de deelname stilzwijgend verlengd en krijgt u voor aanvang van het volgende seizoen de vervolgrekening aangeboden. 

OPZEGGING

Cursisten/Leden die het lidmaatschap willen beëindigen dienen zich vóór 1 juni 2023, zowel bij de docent als bij de secretaris van de vereniging, SCHRIFTELIJK af te melden. Dit mag ook per e-mail.

Bij niet-tijdige afmelding is men alsnog verplicht de vervolgrekening te voldoen.

Tussentijdse beëindiging van de cursus of het lidmaatschap is alleen mogelijk middels een schriftelijk verzoek, gericht aan het bestuur van de vereniging en in overleg met uw docent. Restitutie van cursusgelden is alleen mogelijk in bijzondere omstandigheden zoals bij langdurige ziekte of overlijden van de cursist(e) of als de docent(e) en/of de Werckwinckel niet in de overeengekomen hoeveelheid lessen heeft kunnen voorzien. Het bedrag van restitutie is nooit hoger dan het bedrag van de niet genoten lessen.

WIJZE VAN BETALEN

Bij de betreffende cursus vindt u het aantal lessen en de cursusprijs exclusief materiaal, tenzij anders aangegeven. Indien mogelijk wordt een materiaalkostenindicatie gegeven.

Na ontvangst van de rekening dient de betaling, onder vermelding van het factuurnummer, binnen de gestelde betalingstermijn te geschieden aan:

de Werckwinckel, Hilvarenbeek

t.g.v. rekeningnummer NL87INGB0007229610

Voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de rekening. Het op de rekening vermelde totaalbedrag dient binnen 21 dagen na datum overgeschreven te worden naar het op de factuur vermelde rekeningnummer. Bij overschrijding van deze termijn worden administratiekosten in rekening gebracht.

AUTEURSRECHT

Graag verzoeken wij u om zich te houden aan het auteursrecht. © Alle foto's op deze site zijn eigendom van de maker en vallen dus onder het auteursrecht.

Ook zouden wij u willen wijzen op onze Privacy policy